Je rechten als client
Tobias Havelaar is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en staat geregistreerd in het overheidskwaliteitsregister BIG. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.
Privacy en geheimhoudingsplicht
Alles wat wordt besproken tussen jou en je hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met jouw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over je willen opvragen bij anderen dan je huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst je
toestemming.
Rapportage en dossier:
Je gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel om je hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
Je hebt altijd inzage in je dossier. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening (electronisch) bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Je bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Je kan altijd om inzage van het dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kan je een aparte afspraak maken. Je kan een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Ben je samen met je partner in behandeling en wil je een kopie van het dossier, dan moeten jullie daar allebei
toestemming voor geven.
Klachten
Als je klachten hebt betreffende de hulpverlening en dienstverlening doe je er goed aan om dit zo mogelijk eerst met mij te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kan je met je klacht terecht bij de beroepsorganisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Je kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, jouw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode (zie www.psynip.nl).
Via de
deze link kan je ook rechtstreeks het door de mij gehanteerde klachtenprocedure van de beroepsvereniging LVVP downloaden.
Het is verder van belang dat je je op de hoogte stelt van de
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website. [Sluiten]