Aandachtspunten vergoedingen en tarieven 2017

Wijzigingen in de GGZ

Op deze pagina zijn de belangrijkste veranderingen sinds 1 januari 2014 te vinden die gaan over zorg en vergoeding van zorg in de Basis GGZ bij Domstad PsychologenPraktijk.

Zorg voor een complete verwijsbrief

Wanneer je aanspraak wil maken op een (gedeeltelijke) vergoeding van de psychologische zorg (VPZ) bij Domstad PsychologenPraktijk dan is het belangrijk dat je van de huisarts altijd een verwijzingsbrief hebt meegekregen voor de generalistische basis GGZ. Je kan deze meenemen bij het eerste gesprek of van te voren uploaden onder “Documenten” onder de persoonlijke GGZ Portal die je krijgt na aanmelding bij Domstad PsychologenPraktijk.

Op de verwijsbrief moet altijd het volgende staan:
  • Dat er specifiek naar de Basis GGZ wordt verwezen.
  • Dat er sprake is van een stoornis volgens de DSM V of een vermoeden daarvan
  • De gegevens van de huisarts (NAW), inclusief de AGB-code van de huisartsenpraktijk
  • De persoonlijke gegevens van jouzelf als client.
Als je je rechtstreeks (zonder verwijsbrief) aanmeldt voor gesprekken dan ben je welkom maar zal er helaas geen vergoeding zijn van de zorgverzekeraar.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Ik ben een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je aan het einde van de behandeling zelf je totaalfactuur van de Generalistische Basis GGZ (Kort, Middel, Intensief of Chronisch) moet indienen bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Er wordt een wisselend percentage vergroef van 48-100% afhankelijk van het gekozen pakket. De reden voor deze keuze is dat ik bezwaren heb tegen de steeds groter wordende invloed van de zorgverzekeraars omdat zij naar mijn mening goede psychische zorg vaak ondergeschikt maken aan geld en onnodig veel bureaucratische regels. Een eerste idee van vergoedingen van je zorgverzekering kan je hier vinden. Ook moet ik, als ik een contract aanga, aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die mij belemmeren bij het goed uitvoeren van mijn werk en indruisen tegen mijn beroepsethiek zoals het inzage geven aan de zorgverzekeraar in de dossiers. Tot slot bepalen zij dan ook hoeveel cliënten ik per jaar mag behandelen door middel van ‘omzetplafonds’, en bemoeien zij zich met de vorm en inhoud van de behandeling die ik mag geven. Dit alles gaat voor mij veel te ver, waardoor ik besloten heb ook voor 2017 contractvrij te blijven werken. Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.contractvrijepsycholoog.nl

II Drie Soorten psychologische zorg

Binnen Domstad PsychologenPraktijk zijn er drie soorten psychologische zorg die hierna kort beschreven worden. Een overzicht van alle tarieven is hier te vinden.

1) Onverzekerde psychologische zorg (OVP)

Dit betreft de behandeling van psychische klachten die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar omdat er geen sprake is van een psychiatrische diagnose die voorkomt op de (vergoedingen)lijst van het Ministerie VW&S.

2) Psychocoaching (PC)

Dit betreft psychologische coaching om nog effectiever en beter om te gaan met bepaalde veranderingen binnen een levensfase zonder dat er direct gesproken kan worden van psychisch lijden. Ofwel je hebt niet direct klachten maar wilt met bepaalde levensvraagstukken graag verder komen door een aantal gesprekken te voeren met een onafhankelijke professional.

3) Verzekerde psychologische zorg (VPZ)

Dit is vanuit de basisverzekering (deels) vergoede zorg omdat er wel sprake is van een psychiatrische diagnose volgens het DSM systeem. Er is altijd een doorverwijzing van je huisarts nodig. Hierbij wordt, afhankelijk van de ernst, een onderscheid gemaakt in vier verschillende prestaties: Kort, Middel, Intensief en Chronisch (zie tabel 1). Aangezien DomstadPP geen contracten heeft gesloten met zorgverzekeraars zal, afhankelijk van uw zorgverzekering, een deel van de kosten van de zorgprestatie vergoed worden (48-100%). Informeer zelf altijd even vooraf bij jouw zorgverzekeraar wat je vergoed krijgt of kijk onder downloads bij de "2017" documenten voor meer informatie hierover. Houdt er rekening meer dat er per jaar voor gezondheidszorg een verplicht eigen risico is van € 385,-.

III Voorwaarden voor verzekerde psychologische zorg vanaf 1 januari 2017

Rol van de huisarts

In het nieuwe zorgstelsel speelt de huisarts een nog grotere rol. De huisarts zal namelijk moeten inschatten of je al dan niet voldoet aan een psychiatrische diagnose volgens het DSM classificatiesysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stemmingsstoornis of een angststoornis. Het gaat hier om een voorlopige diagnose die uiteindelijk tijdens het intakegesprek bij mij nader zal worden onderzocht.
Als de huisarts hier niet uitkomt in één gesprek zal hij of zij jou doorverwijzen naar de praktijkondersteuner van de Huisarts (POH-GGZ) voor enkele (kortdurende) aanvullende gesprekken. Als je wel klachten hebt, maar niet ernstig genoeg om een DSM-IV diagnose te stellen, dan zal de huisarts je zelf helpen of kosteloos hulp aanbieden van zijn praktijkondersteuner (POH-GGZ). Een POH-GGZ is meestal een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) maar kan ook een basispsycholoog zijn.

Bij juiste doorverwijzing

Als je bij Domstad PsychologenPraktijk terecht komt, check ik in het eerste gesprek samen met jou de diagnose. Kom je door je diagnose wel in aanmerking voor vergoeding, dan zal ik als zorgverlener kiezen welke zorgzwaarte (lengte behandeling) nodig is. Dit zal ik altijd met je bespreken.
Er zijn vier mogelijkheden of prestaties:
Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Denk daarbij aan een zorgproduct wat bestaat uit een combinatie van:

  • Gemiddeld 4, 7 of 11 gesprekken
  • Diagnostiek en verslaglegging naar de huisarts
  • Psychologische vragenlijsten (ROM)
  • e-health
  • Overleg met andere zorgverleners.

De totale kosten van de behandeling/prestatie hangt van veel factoren af en staat met toelichting vermeld in
tabel 1.

Aan het einde zal er een totale factuur worden gemaakt die opgestuurd kan worden naar de zorgverzekeraar. Een groot deel van de kosten zal je vervolgens vergoed krijgen na aftrek van het jaarlijkse verplichte eigen risico van € 385,-.

Bij onjuiste doorverwijzing

Mocht uit het intakegesprek blijken dat de behandeling van jouw klachten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar dan verwijs ik je (desgewenst) terug naar de huisarts. Deze kan dan evt. hulp bieden via gesprekken bij de POH-GGZ. Een andere mogelijkheid is dat je de behandeling bij DomstadPP start en deze zelf helemaal betaalt. Er is dan sprake van de hierboven genoemde OVP consulten.